Komisariat

 1. KORKOM IMM UMY
 2. PK IMM FPB UMY
 3. PK IMM FH UMY
 4. PK IMM FISIPOL UMY
 5. PK IMM FEB UMY
 6. PK IMM FT UMY
 7. PK IMM FAI UMY
 8. PK IMM FP UMY
 9. PK IMM FKIK UMY
 10. PK IMM FEISHUM UNISA YOGYKARTA
 11. PK IMM FIKES UNISA YOGYKARTA
 12. PK IMM VOKASI UMY
 13. PK IMM PUTM